Leo Maniak, Sprawne czytanie, TEST 1, poz. II

Polecenie 1:

Używając wskaźnika/myszki, przeczytaj uważnie tekst.

Georges Seurat

Życie Georgesa Seurata pozostanie dla nas tajemnicą. Znamy wprawdzie jego dzieła. Znamy kluczowe daty i wydarzenia z jego biografii, lecz niewiele wiemy na temat jego życia prywatnego, jego osobowości i wszystkiego, co się działo poza malarską pracownią. Odnieść można wrażenie, że człowiek został całkowicie przysłonięty przez artystę.

Georges Seurat urodził się w Paryżu 2 grudnia 1859 roku. Jest trzecim z kolei spośród czworga dzieci Ernestine Faivre Chryzostoma Seurata. Georges od najmłodszych lat interesuje się rysunkiem. Jego wuj – sam malarz-amator zachęca chłopca do malowania. Mając 17 lat, Georges zapisuje się do Miejskiej Szkoty Rzeźby i Rysunku. W 1878 roku zaczyna studia w Akademii Sztuk Pięknych.

Już wtedy Seurat wywiera przedziwne wrażenie na otoczeniu. Zazwyczaj imponuje swoim wyglądem. Signac, malarz i przyjaciel Seurata, opisuje go jako „wspaniałego mężczyznę, atletycznego¹ i brodatego jak grenadier²”. Mimo wspaniałej postawy malarz najczęściej pozostaje zamknięty w sobie. W czasie studiów malarz spędza dużo czasu w bibliotece, studiując dzieła wielkich mistrzów. W wolnych chwilach rysuje, czyta artykuły publikowane w prasie zajmującej się sztuką. Po odbyciu służby wojskowej wraca do Paryża, gdzie odnajduje własną drogę w sztuce³.

¹ Atletyczny – silnie zbudowany, barczysty, muskularny, dobrze rozwinięty fizycznie. Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, PWN, warszawa 1978.

² Grenadier – żołnierz pieszy, wyszkolony w rzucaniu granatami ręcznymi; później: żołnierz z oddziałów wyborowych, przeznaczonych do wykonywania szczególnie trudnych zadań. Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, PWN, warszawa 1978.

³ Na podstawie: „Wielcy malarze. Ich życie, inspiracje i dzieło”, 1998, nn 1, str. 3.

Niedzielne popołudnie na Grande-Jatte – 1884-1886

Na ósmej i ostatniej wystawie impresjonistów Niedzielne popołudnie na Grande-Jatte – 1884-1886 byto zawieszone w oddzielnej sali, wraz z pracami Pissarra i Signaca (1863-1935). Obraz został natychmiast zauważony i obszernie komentowany. W niedługi czas po tym będzie zaprezentowany na drugiej wystawie Stowarzyszenia Artystów Niezależnych, a następnie w 1887 roku w Brukseli. Nikt nie przechodzi obojętnie obok tego obrazu. Bardzo szybko jest uznany za jedno z najważniejszych dzieł lat osiemdziesiątych zeszłego stulecia.
Wszystko na tym obrazie zaskakuje: ogromny format , połączenie tematu drogiego impresjonistom ze statycznością postaci, a przede wszystkim wyjątkowa technika. Gdy patrzy się nań z daleka, kolory uderzają swą jednolitością i regularnością. Ma się wrażenie, jakby malarz mechanicznie rozsiał na płótnie jednakowe, bliskie sobie kolorystycznie punkty. Zbliżając się do obrazu, zauważymy jednak, że punkty te są odmiennymi kształtem, kontrastowo różnobarwnymi, krótkimi dotknięciami pędzla. Aby uzyskać maksymalną świetlistość, malarz nie mieszał farb na palecie, ale nanosił je na płótno małymi plamkami, tak zwanych kolorów komplementarnych, czyli uzupełniających. Widziane z oddali barwne punkty mieszają się (dzięki prawu „optycznego zlewania się”), nadając obrazowi tę szczególną, elektryzującą jasność.
Malarz wykonał najpierw szereg szkiców olejnych oraz rysunków w ołówku. Seurat marzy bowiem o doskonałości, pragnie, by to, co przedstawia, nabrało charakteru nieprzemijającego.

(*) Format obrazu to 207x308cm [dopisek autora podręcznika].

(*) Na podstawie: „Wielcy malarze. Ich życie, inspiracje i dzieło”, 1998, nr11, str.10-11.


Polecenie 2:

Odpowiedz na pytania związane z przeczytanym tekstem. Tam, gdzie to wymagane, zaznacz właściwą odpowiedź. Znajdź w tekście fragmenty potwierdzające twój wybór. Podkreśl je.

1. Format obrazu Niedzielne popołudnie na Grande-Jatte – 1884-1886 autorstwa Georgesa Seurata to

a) 207 x 308 cm.

b) 200 x 202 cm.

c) 400 x 509 cm.

2. Aby uzyskać maksymalną świetlistość

a) malarz nie mieszał farb na palecie, ale nanosił je na płótno małymi plamkami.

b) malarz nanosił farbę na płótno ogromnymi plamami, tak zwanych kolorów komplementarnych, czyli uzupełniających.

c) malarz używał jasnych kolorów.

3. W zdaniu Signac, malarz i przyjaciel Seurata, opisuje go jako „wspaniałego mężczyznę, atletycznego i brodatego jak grenadier”. Wyraz grenadier oznacza

a) żołnierza pieszego, wyszkolonego w rzucaniu granatami ręcznymi;
później: żołnierza z oddziałów wyborowych, przeznaczonych do wykonywania szczególnie trudnych zadań.

b) żołnierza pieszego, wyszkolonego w rzucaniu granatami ręcznymi;
później: żołnierza z oddziałów morskich, przeznaczonych do wykonywania szczególnie trudnych zadań.

c) Żadna z odpowiedzi nie jest poprawna.

4. Połącz datę z wydarzeniem.

1859 1878 1876
Narodziny Georgesa Seurata Georges Seurat zapisuje się do Miejskiej Szkoły Rzeźby i Rysunku Georges Seurat zaczyna studia w Akademii Sztuk Pięknych

 

5. Dlaczego można odnieść wrażenie, że w przypadku Georgesa Seurata człowiek został całkowicie przysłonięty przez artystę. Odpowiedz pełnym zdaniem.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Wymień zwierzęta znajdujące się na obrazie w kolejności alfabetycznej.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

7. Zaznacz prawdziwe zdanie.

a) Na obrazie namalowano wyłącznie osoby dorosłe.

b) Widziane z oddali barwne punkty na obrazie mieszają się (dzięki prawu „optycznego zlewania się”), nadając obrazowi tę szczególną, elektryzującą jasność.

c) Po odbyciu służby wojskowej malarz wraca do Londynu, gdzie odnajduje własną drogę w sztuce.

8. Na ósmej i ostatniej wystawie impresjonistów Niedzielne popołudnie na Grande-Jatte – 1884-1886

a) było zawieszone w oddzielnej sali, wraz z pracami Pissarra i Signaca.

b) zostało natychmiast zauważone, ale niestety nikt Georgesa Seurata nie docenił.

c) nie zostało zaprezentowane.

9. Zaznacz niewłaściwą odpowiedź. Georges Seurat

a) urodził się w Paryżu w 1859 roku.

b) jest autorem dzieła Niedzielne popołudnie na Grande-Jatte – 1884-1886.

c) jest drugim z kolei spośród czworga dzieci Ernestine Faivre Chryzostoma Seurata.

10. W dwóch zdaniach napisz, czy obraz ci się podoba. Swoją opinię uzasadnij.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………